ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ 2019

Τηλ.:   (23410) 20 596 & 20 896

Email: epas.kilkis@oaed.gr

Facebook:      @epas.oaed.kilkis

Fax:    (23410)70643

Διεύθυνση: Γ. Αργυρίου 16

 

Υπολογισμός πρακτικής άσκησης:

https://sites.google.com/site/kilkisepasoaedlast

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ 2019

  1. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

  1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.

  1. Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.

  1. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

  1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή με 21,78€.

  1. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών

  1. Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται ως εξής:

   

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

   ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

   Ημερομίσθιο 29,04€ * 75% = 21,78€
   Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 21,78/2 = 10,89€
   Εισφορές εργοδότη 10,89€ * 37,28% = 4,06
   Εισφορές μαθητή 10,89€ * 3,28% = 0,36€
   Σύνολο εισφορών 4,06€ + 0,36€ = 4,42
   Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή 21,78€ – 0,36€ = 21,42€
   Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 21,78€ (ημερομίσθιο) – 16,54€ (επιδότηση)(5) = 5,24 €
   5,24 + 4,06 (ασφαλιστικές εισφορές)

   = 9,30€

  Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).

  Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2019 έχει οριστεί ως εξής:

  • Από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 στα 11,00 ευρώ

  • Από 1-2-2019 έως και 02-10-2019 στα 14,50 ευρώ

  • Από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 στα 16,54 ευρώ

  και καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας φοίτησης

  Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

  Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Συγκεκριμένα:

  Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.

  Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1346/83 & ν.3144/2003).

  Η διαδικασία καταβολής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/mathetikes-/-phoitetikes-paroches.

  Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ.(21,78 ευρώ)

  Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

  1. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές(2) μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς ή και διαλείπουσας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2,  υπολογισμού κανονικών αδειών:

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ

   

  Ανά έτος

  Ανά μήνα

  για 2 μήνες

  για 6 μήνες

  για 8 μήνες

  για 10 μήνες

  Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

  16,00

  1,33

  2,67

  8,00

  10,67

  13,33

  Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

  20,00

  1,67

  3,33

  10,00

  13,33

  16,67

  Για πρακτική 6 ημέρες την εβδομάδα

  24,00

  2,00

  4,00

  12,00

  16,00

  20,00

  β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

  Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα , τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό . Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

  Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26385/β/20-2-2017ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται ως εξής:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 3

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

   ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)

  Ατομική Επιχείρηση

  1

  1  έως  5

  1

  6  έως  10

  2

  11  έως  14

  2

   15  έως  20

  3

  21  έως  26

  4

  27  έως  32

  5

   33  έως  38

  6

  39  έως  44

  7

   45  έως  50

  8

   51  έως  55

  9

   56  έως  61

  10

  Γενικά το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (3) κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές των ΕΠΑ.Σ, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας.

Στον εν λόγω πίνακα είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση όλα τα πεδία που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Στο τέλος του εντύπου Ε3.4 και συγκεκριμένα στον πίνακα Ε, στο πεδίο «Σύμβαση Μαθητείας» συμπληρώνουμε την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης Μαθητείας.

β) Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στον  ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) (4) .

Οι ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούμενων μαθητών όλων των επιπέδων διαμορφώνονται ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

 

ΕΦΚΑ( πρώην ΙΚΑ)

33,60%

—— 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ

3,17%

1,83%

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

——–

—— 

 

ΔΛΟΕΜ

——–

——

 

ΛΠΕα Α.Ε

0,15%

 ——

 

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ

0,24%

 ——

 

ΕΚΛΑ

0,12%

0,10%

 

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

——

1,00%

 

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

——

0,35%

 

ΣΥΝΟΛΟ

37,28%

3,28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40,56%

 

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1.6.2016 έως 31.5.2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο από 1.6.2019 έως 31.5.2022 σε ποσοστό 6.5%(ισχύον ποσοστό) και από 1.6.2022 σε ποσοστό 6%.

 

 Ο εργοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα:

α) Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%,

β) Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και

γ) ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Στη συνέχεια επισημαίνουμε, ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 10,89€.

Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία.

Πληροφορίες για τους κωδικούς των ειδικοτήτων και των πακέτων κάλυψης  στα οποία ασφαλίζονται οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές των Τεχνικών σχολών του ΟΑΕΔ  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ( ή πρώην ΙΚΑ – www.ika.gr)

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  εθνικούς πόρους.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(1)  ΚΥΑ 10186/Δ5.12/9-4-2013, (ΦΕΚ 894/B/12-4-2013). Η ως άνω ΚΥΑ έχει εφαρμογή από 1/4/2013.
(2)   Ν.3144/03, ΦΕΚ 111/Α/08-05-03, άρθρο 6.
 (3)  ΚΥΑ 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ 2390/Β/08-09-2014 και  31349//95/15-09-2014 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ4Λ-4ΘΘ) εγκύκλιος εφαρμογής της παραπάνω ΚΥΑ για κάθε εργοδότη (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα)
(4)    Ν. 2335/95, εγκύκλιος 19 του ΙΚΑ (αρ. πρωτ. Α20/251/4/18-3-1996), ν.4254/2014  και εγκύκλιος 45/11-6-2014  του ΙΚΑ.
** Ν. 4386/2016, άρθρο 66 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)
***  Ν.4387/2016, άρθ.97 (ΦΕΚ 85 Α΄) και Εγκύκλιος ΙΚΑ 22/12-7-2016  και Εγκύκλιος 19/2018 του ΕΦΚΑ.
(5)  ΚΥΑ  17008/307/18-4-19 (ΦΕΚ 1340 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44538/722/2019 (ΦΕΚ 3770/Β/11-10-2019)